Sempozyum Programı

09.05.2013 PERŞEMBE
AÇILIŞ TÖRENİ
Sevim Buluç Oditoryumu
09.30-10.30
Saygı Duruşu
İstiklâl Marşı
Müzik Dinletisi
Protokol Konuşmaları


AÇILIŞ OTURUMU

Sevim Buluç Oditoryumu
10.45-12.15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rüstem Aslan

Prof. Barry Strauss

“Negotiating Defeat on the Dardanelles, 405 and 48 B.C”
Prof. Dr. Sam Lieu
“The View From Abarnis The Battle of Aegospotami as seen From The Asiatic Shore of The Hellespont”
Emek. Tümgeneral Cevat Ülkekul
“Pîrî Reis Haritasının Kartografik Değerlendirmesi”
Gregory C. McIntosh
“The Piri Reis Map of 1513 is İmportant Because...”


I. OTURUM
14.00-15.30Sevim Buluç Oditoryumu
Edebiyat

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur Koçak

Prof. Dr. Mehmet Arslan

“Gelibolulu Âli ve Kerbelâ”

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
“Çağının Sıra Dışı Bir Mutasavvıfı Gelibolulu Mehmed-i Dağî”

Doç. Dr. Ozan Yılmaz
“Türk Şerh Edebiyatı’nda Gelibolu”

Doç. Dr. İsmail Güleç
“Gelibolulu Sürûrî’nin Kaside-i Masnua’sı” “

Mustafa Aksoy Amfisi;
Tarih

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet Öztürk

Prof. Dr. İbrahim Sezgin

“Gelibolu Baruthanesinin Bölge Ekonomisine Katkısı”

Doç. Dr. Murat Yıldız

“Osmanlı Devlet Teşkilâtında Gelibolu Acemi Oğlanlar Ocağı”

Yrd. Doç. Dr. Volkan Ertürk
"Osmanlı Devletinde Üst Düzey Devlet Ricalinin Bir Sürgün Yeri Olarak Gelibolu"

Okt. Levent Kuru
18. Yüzyılda Gelibolu ve Civar Kalelelere Yapılan
Sürgün ve Kalebendlik”Ümit Serdaroğlu Amfisi
Sanat Tarihi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Osman Uysal
Doç. Dr. Derya Altunbaş

“Gelibolu’da Kültür ve Tarihi Taşınmaz Varlıkları Korumak”
Yrd. Doç Dr. Gül Sarıdikmen
“Gelibolu Doğumlu Ressamlar: Gelibolulu Süleyman, Mülâzım Gelibolulu İhsan/Süvari İhsan, Fuat Soyhan, Nurettin Akat ve Elif Naci”
Dr. Aslıhan Erkmen
“Âşık Çelebi Tezkiresi’nde Resmedilen Gelibolulu ve Yolu Gelibolu’dan Geçmiş Şairler”
Pınar Koçyiğit
“Gelibolulu Mustafa Âli’nin Nusretnâme’sindeki (İstanbul Tsmk. H. 1365) Şehir Tasvirleri”
Göknur Bektaş
“2011-2012 Gelibolu Yarımadası Yüzey Araştırmaları”


II. OTURUM

16.00-17.30
Sevim Buluç Oditoryumu
Tasavvuf
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin Akbaş

Prof. Dr. Aynur Koçak

“Ahmet Bican’ın Kalemiyle Osmanlı
Düşüncesinde İnsan Tasavvurları”

Doç. Dr. Şevket Yavuz

“Yazıcızâde Mehmed ve Dinin Târih Nehrindeki Mâcerası: Dinin Arkeolojisi, Dinlerin Deverânı ve Muhammediyye”

Doç. Dr. Haşim Şahin
“Yazıcızâde Kardeşlerin Osmanlı Kültür Hayatına Etkileri”

Dr. Rıdvan Özdinç
“Namık Kemal ve Tasavvuf”

Hanife Dönmez
“Yazıcıoğlu Mehmet ve Muhammediye”
Mustafa Aksoy Amfisi
Tarih
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Sezgin

Prof. Dr. Mehmet Şeker

“Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Tarihçiliği”

Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy
“Kemal Reis: Bir Büyük Denizci ve Endülüs İçin Bir Kahraman”

Doç. Dr. Cavid Kasımov
Azerbaycan Gezgini Hacı Zeynel Abidin Şirvani’nin
Seyahatnamesinde Gelibolu İle İlgili Malumalar

Yrd. Doç. Dr. Türkan Polatçı
“Avrupalı Seyyahların İzinde: Xvı. Yüzyılda Gelibolu”

Yrd. Doç. Dr. Lokman Erdemir
“Balkan ve Çanakkale Muharebeleri ‘nin Gelibolu’ya Etkileri”


Ümit Serdaroğlu Amfisi
Arkeoloji-Tarih

Oturum Başkanı: Doç. Dr. M. Fatih Yavuz

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar

“Eskiçağda Gelibolu Yarımadası Yerleşimleri”
Doç. Dr. M. Fatih Yavuz -Doç. Dr. Reyhan Körpe
“Polis Aigos Potamoi”
Doç. Dr. Rüstem Arslan
“Troas Bölgesi'nde Tunç Çağları ve Gelibolu Yarımadası”
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Solak
“Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları”10.05.2013 CUMA
III. OTURUM
09.30-11.00Sevim Buluç Oditoryumu
Edebiyat
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Arslan

Doç. Dr. Gülgün Yazıcı

“Edebiyatımızda Gelibolulu Şairler ve Şiirlerinde Gelibolu”

Doç. Dr. Halil İbrahim Yakar
“Gelibolulu Sun’î ve Dîvânı”

Dr. Niyazi Ünver
“Gelibolulu Sürûrî ve Nazireciliği”

Seher Keçe Türker
“Şair Piri Reisin Gelibolu’ya Katkıları”


Mustafa Aksoy Amfisi
Tasavvuf
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevhit Ayengin


Doç. Dr. Fatih M. Şeker

“Osmanlı Entelektüel Geleneğinde Felsefeyi Ehlîleştiren
Mütefekkir Tipi Olarak Yazıcızâde Biraderler"

Yrd. Doç. Dr. Murat Şimşek
“Gelîbolulu Zâtî Süleyman Efendi’nin (v. 1151/1738) Miftâhul-Mesâil Adlı Yazma Eseri ve Bu Çerçevede Fıkıh Anlayışı”


Beyza Terzi 
“Gelibolu Mevlevîhânesinden Yetişen Bir Değer: 
Gelibolulu Elhâc Şâkir Efendi ve Dîvânçesi”
Ümit Serdaroğlu Amfisi
Tarih
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Yıldız

Prof. Dr. Necdet Öztürk

“Künhül’ahbâr’ın Osmanlı Tarihi Bölümünün Kaynakları (1300-1402)”

Yüzbaşı Gökhan Atmaca
"İstanbul Deniz Müzesi'ndeki Kitâb-ı Bahriye Nüshaları"

Yrd. Doç. Dr. Hayri Çamurcu-Yrd. Doç. Dr.Şaban Tezcan
“Cumhuriyet Dönemi’nde Gelibolu Nüfusunun Gelişimi”

Okt. İlker Bayram
“Adnan Menderes İktidarının Sonlarına Doğru Gelibolu”

Necat Çetin

“Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA) Mühtelit Mübadele Komisyonu Tasfiye Talepnamelerine Göre Gelibolu’ya İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Bir

IV. OTURUM
11.30-13.00


Sevim Buluç Oditoryumu
Edebiyat
Oturum Başkanı: Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Prof. Dr. Mahmut Kaplan
“Neşâtî’nin Kasidelerinin Nesiblerine Dair”

Doç. Dr. Ömer Çakır
“Çanakkale Muharebeleri Sırasında Şehzade
Süleyman Paşa ile İlgili Yazılan Şiirler”

Yrd. Doç. Dr. F. Hakan Özkan
Ahmed-i Bîcân’ın Nesir Üslubu

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sütçü
“Namık Kemal’in Hayatında ve Eserlerinde Gelibolu”
Mustafa Aksoy Amfisi
Sanat Tarihi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Derya Altunbaş

Prof. Dr. Ali Osman Uysal

“Gelibolu’daki Osmanlı Cami ve Mescidleri”

Doç. Dr. Deniz Demirarslan

“Gelibolu’da Değişen Yerleşim Kültürü ve Geleneksel Konutlardan Apartmanlaşmaya Dönüşüm”

Yrd. Doç. Dr. Semiha Altıer
“Gelibolu Osmanlı Mimarisi’nde Tarikat Yapıları”

Yrd. Doç. Dr. Fetay Soykan
“Tarihsel Bir Görüntü Olarak Gelibolu Rus Anıtı”
14.30-17.30
Çimenlik Kalesi ve Aynalı Çarşı Gezisi11.05.2013 CUMARTESİ
10.00-17.00
Gelibolu Gezisi